V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Novinárskou cenou pravidelne oceňujeme najlepšie novinárske príspevky zohľadňujúce fakt, že o globalizovanom svete dnes mnohokrát nemožno hovoriť ako striktne domácom či zahraničnom. Naprieč žánrami a formátmi.

Ocenenie je určené pre všetkých, ktorí sa snažia publiku ukazovať svet inak, hlbšie, vyváženejšie, v kontexte, berúc do úvahy nielen perspektívu obyvateľa Slovenska, ale aj dotknutých krajín a ich obyvateľov, ako aj sveta ako celku.

Vo svojich novinárskych výstupoch tak zohľadňujú fakt, že o mnohých javoch a udalostiach už nie je možné komplexne a vyvážene informovať bez vnímania a reflexie globálnych vzťahov, súvislostí a prepojení.

Porota pri hodnotení príspevkov v tejto kategórii ocení najmä:

  • schopnosť priniesť málo pokrytú globálnu či rozvojovú tému, prípadne neznámu alebo prehliadanú perspektívu už známejšej témy
  • schopnosť pozrieť sa na dianie aj „očami iných“, a zvlášť tých slabších a menej vplyvných
  • spôsob akým autor či autorka zohľadňuje existenciu globálnych prepojení a našej role v nich
  • schopnosť pracovať vo svojich výstupoch s naratívmi vedome vyvracajúcimi negatívne, na stereotypoch či predsudkoch založené vyobrazenia sveta
  • schopnosť, tam kde je to zmysluplné, zohľadniť vo svojich výstupoch prítomnosť globálnych prepojení a súvislostí – využitie tzv. globálneho náhľadu narozdiel od bežného zahraničného (viac o globálnom náhľade nájdete v tomto odkaze)
  • schopnosť včleniť ľudské príbehy a hlasy dotknutých spoločenstiev
  • schopnosť prepojiť zdanlivo nesúvisiace udalosti odohrávajúce sa na rôznych kontinentoch a v odlišných kontextoch do jedného príbehu – schopnosť ukázať abstraktnú globalizáciu konkrétnou
  • schopnosť pracovať s prierezovými témami vrátane rodovej rovnosti
  • inovatívnosť