AKO SPRACÚVAME
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

1.       Kto sme?

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Človek v ohrození, n.o.,  so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 082 001, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií registrového úradu Okresný úrad Bratislava, registračné číslo: 24106/502/2017 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR] a relevantnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

 

2.       Ako nás môžete kontaktovať?

 

Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom kontaktnej osoby[1]:

 • e-mail: info@globalnevyzvy.sk
 • poštová adresa: Človek v ohrození, n.o.,
  Baštová 343/5, 811 03 Bratislava –
  Staré Mesto

V prípade otázok nás môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.: 0910177779

 

3.       Prečo spracúvame osobné údaje(t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných
údajov

 

absolvovanie
kurzu na portáli https://globalnevyzvy.sk/

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR

vedenie
evidencie absolventov kurzu

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

vybavovanie
žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR

článok 6
ods. 1 písm. c) GDPR

zabezpečenie
ochrany práv a právom chránených záujmov

článok 6
ods. 1 písm. f) GDPR

správa
registratúry

článok 6
ods. 1 písm. c) GDPR

 

Vysvetlenie
právnych základov:

 

 

článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana

 

4.       Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov na účel vedenia evidencie absolventov kurzu sledujeme náš oprávnený záujem, ktorým je preukazovanie splnenia záväzkov voči poskytovateľovi dotácií. Ak je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje na účel zabezpečenia ochrany práv a právom chránených záujmov, pri spracúvaní osobných údajov sledujeme oprávnený záujem, ktorým je obhajovanie našich právnych nárokov, prípadne právnych nárokov iných osôb.


5.       Aké kategórie osobných údajov spracúvame?


Spracúvame iba bežné osobné údaje, a to Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. 

6.       Od koho získavame osobné údaje?

 

Osobné údaje získavame výlučne od Vás.


7.       Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

 

Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak ich neposkytnutie vedie k nemožnosti vystavenia osvedčenia o absolvovaní kurzu s Vaším menom a priezviskom. V zmysle GDPR je takéto poskytnutie osobných údajov označované ako tzv. požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy, resp. zmluvná požiadavka (zmluvou sa tu rozumie
prihlásenie sa na kurz).


8.       Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje poskytujeme len našim zamestnancom, výnimočne tzv. sprostredkovateľom (t. j. osobám, ktoré v našom mene vykonávajú činnosti inak ako zamestnanci). Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak by to bolo potrebné, Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov (napr. advokátom, súdom).


9.       Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

 

Osobné údaje sa neprenášajú mimo územia Európskej únie.


10.   Súbory cookies

 

Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, nájdete TU.


11.   Ako dlho uchovávame osobné údaje?

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú:

·        na účel absolvovania kurzu na portáli https://globalnevyzvy.sk/ – do ukončenia kurzu a zaslania osvedčenia o jeho absolvovaní,

·        na účel vedenia evidencie absolventov kurzu – počas obdobia stanoveného zmluvou s poskytovateľom dotácií,

·        na účel zabezpečenia ochrany práv a právom chránených záujmov – počas doby uplatňovania práv a právom chránených záujmov,

·        na účel vybavovania žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR – do vybavenia žiadosti,

·        na účel správy registratúry – v zmysle našej Štruktúry členenia registratúry v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Osobné údaje sú obsahom registratúrnych záznamov, ktoré uchovávame počas lehoty uloženia v zmysle Zákona o archívoch. Lehota uloženia je stanovená tak, aby nám umožňovala prístup k registratúrnym záznamom po celý čas, v ktorom ich budeme potrebovať na našu činnosť, vrátane lehôt ustanovených pre vymáhanie práv a plnenie povinností podľa osobitných predpisov.


12.   Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

 

Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


13.   Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.


a)     Právo na prístup k osobným údajom:

 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.


b)    Právo na opravu:

 

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


c)      Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):

 

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

·        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,

·    namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie,

·        osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

·        osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.


Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napr. na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa
práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, či uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


d)     Právo na obmedzenie spracúvania:

 

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:


 • počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
 • spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
 • ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
 • do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi,
  ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.


e)     Právo na prenosnosť údajov:


Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:


 • sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na zmluve a zároveň
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.f)      Právo namietať:


Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.


g)     Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

 

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

14.   Zmeny Informačnej povinnosti

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

[1] Kontaktná osoba nie je zodpovedná osoba, pozn.