Naša iniciatíva a s ňou spojený vzdelávací program umožňuje (nielen) budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť pôvod ich vlastných postojov, stereotypov či predsudkov a toto poznanie aplikovať do ich ďalšej praxe pri vnímaní a interpretovaní najrôznejších globálnych tém a javov, ktorými dnešný svet žije. Venujeme sa formálnemu aj neformálnemu vzdelávaniu, a to prezenčne aj online.

Od roku 2014 spolupracujeme s Katedrou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde v súčasnosti vedieme dva predmety – Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov a Globálna rozvojová žurnalistika. V roku 2018 sme začali spolupracovať aj s Katedrou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde realizujeme tematickú aj praktickú blokovú výučbu. Pravidelne hosťujeme na príbuzných akademických pracoviskách v zahraničí.

V roku 2021 sme spustili prvý MOOC kurz tohto druhu na Slovensku s názvom Globálne výzvy, aktuálne do ponuky zaraďujeme aj kratšie kurzy špecializované na jednotlivé výzvy – napríklad chudoba, zmena klímy, migrácia či rodová rovnosť. Aktuálne ponúkame viac než 70 krátkych vzdelávacích videí, množstvo ďalších prvkov, odporúčaných materiálov, autorských podcastov a článkov. 

Okrem toho realizujeme aj tréningy či workshopy pre novinárov.